« For mom | Family Photography | Main | Jan and Miranda said "I do" | Wedding Photography »

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Brigitte Mes

Gefeliciteerd Corinne - het ziet er GE-WEL-DIG uit!!!
grtz Brigitte

Brenda Roggeveen

Ziet er super uit. Ben benieuwd naar de jurken! Helaas werkt de link (nog) niet. Ik kom uit op een saaie website van een winkel uit NY?

corinne delis

Hoi Brenda,


Ik heb net geklikt en hij doet het hoor :)
http://www.sjuul-feelinggooddresses.nl/
De jurken zijn geweldig en staan en zitten prachtig, heb er zelf twee, maar wil ze het liefst allemaal!


Corinnexxx

To: corinnedelis@hotmail.com

Brenda Roggeveen

Het probleem is gevonden, lukt niet via Ipad of Iphone, wel via een gewone computer. Een goed jurkje zou fijn zijn.... Ga er zeker eens eentje proberen.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)