« Dennis en Linda | Lovebirds Photography | Main | Raymond & Valerie 22-06-2012 | Wedding Photography »

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Ronald

Leuke serie en ook mooie nabewerking hoor!

Alette

Mooi gedaan weer erg leuke foto┬┤s :)

Jenneke

Wat een leuke foto's zeg! En die achtergrond: groen uitgeslagen schutting en onkruid tussen de scheef liggende tegels....helemaal geweldig!!

XXXJenneke

Romy

Wat een geweldige foto's! En jullie zien er super uit, hoor:)

Monique Swagemakers

Super gave foot's! En wat een leuk idee met de hartjes op stokjes! Ben ook erg benieuwd straks naar de trouwfoto's straks in september.
Xx Monique

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)