• CorinneDelis1. Get yours at bighugelabs.com
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

site meter

« Had you ever have something like this happen????!!!! | Main | Bad luck! »

March 09, 2012

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

monique helfrich

Slordig van ze dat het zo lang heeft geduurd. Volgens Erik ziet het eruit alsof de motor is vastgelopen tijdens een hoog toerenmoment en dat dat het hele spul uit elkaar heeft getrokken.
Onderzoek lijkt me zeker op z'n plaats.

D@nielle

idd slordig en dat ze het niet willen onderzoeken. Een nieuwe wasmachine en een bloemetje is het minst wat ze kunnen doen, maar ik denk dat je genoegen moet nemen met alleen een nieuwe wasmachine.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)