• CorinneDelis1. Get yours at bighugelabs.com
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

site meter

« Bad luck! | Main | Happy Easter! »

March 26, 2012

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

D@nielle

gewoon blijven volhouden, er komt een dag dat je het vast zal houden daar ben je sterk genoeg voor !

monique

{{{{{'dikke' knuffel}}}}}

delphine

it's great for your son!!I really hope you will find the balance in your life!you deserve it!

Ingrid

Gewoon volhouden, Corinne. Ik heb sinds 1995 een chronische depressie, de meeste dagen gaat het inmiddels goed (naar mijn inmiddels bijgestelde maatstaven), sommige dagen loopt alles fout. Leg voor jezelf de lat niet te hoog en wees gewoon lief voor jezelf.

Anniek

Heb je al gehoord over The Gabriel Method? Misschien wel iets voor jou in je strijd met eten. Fijn dat Anthony niet geopereerd hoeft te worden!

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)