• CorinneDelis1. Get yours at bighugelabs.com
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

site meter

« Happy Fathersday!!! | Main | A mothers nightmare »

June 25, 2010

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Romy

Ooeeh...hoe kan het nou dat ik die niet heb gezien in Londen. Ze zien er zo lekker en vrolijk uit! Goed om te horen dat je het zo naar je zin gehad hebt in Londen en ik ben erg benieuwd naar de foto's.

Florence

oooo you totally remind me i still have the macaroons!!!

Marit

Ik ben helemaal geen "sweet thooth" maar nu loopt het water me toch in de mond... WAAAAAAUUUWWW!
Fijn dat je het leuk hebt gehad, ik ben benieuwd naar de verhalen en foto's!

Petra Coolen

In combinatie met een cappucino.... hmmmmm...

D@nielle

hey you promised me a rv one ;)

Alette

Het ziet er vooral lekker uit dus het zal ook wel zo smaken hahaha. Gelukkig mag ik geen suiker meer hebben, dus is het voor mij taboe, maar anders wist ik het wel yummie

monique

Wat gaaf dat je er even met Florence tussen uit kon - en nog wel naar Londen!!! maar natuurlijk ook een heel goed teken dat je het zo druk hebt met je werk! Je ziet er geweldig uit!

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)