« Elmisch & Miriam | Lovebirds | Main | Elmisch & Miriam Say: "I do" | Wedding Photography »

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Agnes Bos

Ik had het vorig seizoen al gespot en vond de kleding en foto's prachtig, en nu snap ik het laatste ;-) toch maar eens een eerste bestelling plaatsen ..... Mooi!

Jenneke

Wat zijn ze leuk, Corinne!! Zou echt geen favoriet kunnen kiezen hoor. Je hebt ze ook zó fantastisch gefotografeerd. Super!

XXXJenneke

Nadia

Te gek Corinne! Prachtige foto's, prachtig model, prachtige jurken en wat een vette styling! Love it xx

G

super, amazing photoshoot !!!

Monique

Geweldige foto's! De blauwe stippels zijn mijn favoriet!

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)