« Gene - 8 month old | Main | Teuntje »

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Chantal

YEAH!!!!
ze zijn helemaal super gaaf... zit te glimmen achter mijn puter...
Thanx!!!

petra

Wat een gave foto's van Chantal!! Daar moet je trots op zijn (Alle drie!!)

Nicky

oi gaaaaffffffffff ik kwam hier via via via via.... en zie ik daar ineens chantal, died en ieniemienie!!!

wat een gave fotos..... sjucht....

Hanneke van der Linde

Gave foto's!!

Esmeralda

Super gave,lieve en stoer foto's!!!

Ik zei al tegen Channie, als er ooit nog eentje bij komt bij mij dan wil ik dit ook!

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)