« Jack arrived | Main | Mamma has been busy :) »

05/18/2009

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

your girls are gorgeous! I love Sky's new threads and her pretty kinky hair.

Wat een beeldschone popjes zijn dit.Ik kan me voorstellen dat je er totaal verslingerd aan raakt.Mijn dochter Anne kijkt iedere dag op oa marktplaats en is er helemaal verliefd op. Ze wil er voor sparen maar wat zijn ze duuuuur!! Ik zag afgelopen weekend een klein meisje met een trenchcoat van blythestof, allemaal fotootjes in felle kleurtjes. Gaaf!
XSuus

so cool corinne...glad you joined the addicts :)

Super! Dus ik hoef geen broekje meer voor je naaien? ;-)
Dat vind ik nog een van de leukste dingen van Blythe...zelf de kleertjes maken voor haar!

i really do love jack and jill!!!
<3

This paragraph offers clear idea in support of the new users of
blogging, that actually how to do blogging and site-building.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)

  • CorinneDelis1. Get yours at bighugelabs.com